ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Σχέδια Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού (2013 – 2018) Σημαντικό διότι σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καταρτίσουν Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και να τα αναθεωρούν κάθε τριετία , διασφαλίζοντας την καλή κατάσταση των υδατικών οικοσυστημάτων. Καινοτόμο διότι καταρτίστηκαν τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης της χώρας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007,με δημόσια διαβούλευση με φορείς και κοινό. Η ΤΕΜ σε σύμπραξη με την Υδροεξυγιαντική ΕΕ και άλλες εταιρείες εκπόνησε τα διαχειριστικά σχέδια των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής , Βόρειας και Δυτικής Πελοποννήσου και την 1η αναθεώρηση αυτών.