ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Εμπλουτισμός υπόγειων υδάτων και λιμνοδεξαμενές, ΥΠΓΕ (2005-2010) Σημαντικά γιατί στα πλαίσια της ΕΕ και της αειφορίας, σχεδιάστηκαν προγράμματα μικρών τεχνητών λιμνοδεξαμενών αλλά και εμπλουτισμού του υδροφορέα της Θεσσαλίας που η άντληση είχε φθάσει και 800 μ. βάθος. Καινοτόμα για την προδιαγραφή νέων υλικών (όπως μεμβράνες σταθεροποίησης – στεγάνωσης) αλλά και των τεχνικών, όπως εκσκαφές φρεάτων και σηραγγών για την απόληξη της εκτροπής επιφανειακών νερών/ρεμμάτων. Η ΤΕΜ σε σύμπραξη με την ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΕ μελέτησε τον εμπλουτισμό και αυτοτελώς τις λιμνοδεξαμενές του Νομού Φωκίδας.