Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το αντικείμενο της ΤΕΜ Α.Ε. είναι η αποκλειστική εκπόνηση Μελετών Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το Ν 3316/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ο οποίος δεν επιτρέπει συμβάσεις με ιδιώτες ή Ν.Π.Ι.Δ. Η εταιρεία διοικείται από 3μελές Διοικητκό Συμβούλιο του οποίου Πρόεδρος έιναι ο Νίκος Λαμπρόπουλος, Αγρονόμος – Τοπογράφος και Υγιεινολόγος Μηχ. και Αντιπρόεδρος και Δνων Σύμβουλος ο Θεόδωρος Τσιάλας, Πολιτικος και Υγιεινολόγος Μηχανικός.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 από την “ένωση” 5 Μελετητών (ατομικές επιχειρήσεις) ως Χώρος ΕΠΕ. Το 1994 μετενομάσθει σε ΤΕΜ ΕΠΕ και από το 1998 λειτουργεί ως ΤΕΜ ΑΕ. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας 10ετίας της είναι 1,55 εκ. €.
Η εταιρεία από το 1997 στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στην περιοχή των Εξαρχείων στο κέντρο της Αθήνας. Το κτίριο είναι εξοπλισμένο με δικτυακή δομημένη καλωδίωση και ο τεχνικός της εξοπλισμός περιλαμβάνει softwares στους τομείς των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών ,ψηφιακής σχεδίασης και βάσεων δςδομένων, φωτογραμμικούς σταθμούς και τοπογραφικά όργανα επίγειων μετρήσεων.
Η εταιρεία απασχολεί από 30 έως 50 άτομα ανάλογα το φόρτο των εκπονούμενων μελετών και διαθέτει ένα δίκτυο μόνιμων συνεργατών – υπεργολάβων. Οι εργασίες της εταιρείας γίνονται σύμφωνα με σύστημα διασφάλισης ποιότητας και προς τούτο διαθέτει πιστοποιητικό DIN EN ISO 9001.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • (αρ. 13, ΠΔ138/09)
 • ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
 • Λαμπρόπουλος Ν. ΑΤΜ • Βακαλάκης Ηλ. ΑΤΜ • Τσιάλας Θ. Π.Μ. • Κωνσταντινίδη Μ. ΑΤΜ • Γλαβάς Αντ. ΑΤΜ • Πραζιούτης Γ. ΑΤΜ • Παπαηλία Ελ. ΑΤΜ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • (αρ. 16, ΠΔ138/09)
 • ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
 • Λαμπρόπουλος Ν. ΑΤΜ • Βακαλάκης Ηλ. ΑΤΜ • Κωνσταντινίδη Μ. ΑΤΜ • Γλαβάς Αντ. ΑΤΜ • Πραζιούτης Γ. ΑΤΜ • Παπαηλία Ελ. ΑΤΜ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • (αρ. 10, ΠΔ138/09)
 • ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
 • Πραζιούτης Γ. ΑΤΜ • Παπαηλία Ελ. ΑΤΜ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • (αρ. 27, ΠΔ138/09)
 • ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
 • Τσιάλας Θ. Π.Μ. Πραζιούτης Γ. ΑΤΜ • Παπαηλία Ελ. ΑΤΜ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 • Icon image
 • ΥΠΕΝ
 • Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος
 • ΥΠΑΑΤ
 • Διεύθυνση Τοπογραφικής Διεύθυνση Τεχνικών Εργων και Αγροτικών Υποδομών
 • ΥΠΑΝ
 • Διεύθυνση Υδάτινου Δυναμικού και φυσικού πλούτου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 • Icon image
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 • ΟΚΧΕ
 • ΕΡΓΟΣΕ
 • ΓΑΙΑΟΣΕ
 • ΟΠΕΚΕΠΕ (ΑΓΡΟΓΗ)
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 • ΑΣΠΡΟΦΟΣ
 • ΔΕΠΟΣ
 • ΔΕΠΑ
 • ΕΛΔΑ

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Τηλ: 2108843104 Email: tem@temsa.gr Διεύθυνση: Ναυάρχου Νοταρά 48, Αθήνα 106 83

Φόρμα Επικοινωνίας